Koshuise

Die skool beskik oor een seunskoshuis, Huis van Imhoff (75 seuns) en een dogterskoshuis (Huis van Zyl (90 dogters). Die koshuise is binne gerieflike loopafstand van die skool.
Aangesien daar normaalweg meer aansoeke ontvang word as wat ons kan akkommodeer, is die sluitingsdatum vir ontvangs van aansoeke, 31 Augustus. Aansoeke wat ná hierdie datum ontvang word, kan slegs oorweeg word indien daar nog plek beskikbaar is. Leerders vanuit ons bedieningsgebied sal voorkeur geniet. Aansoeke van leerders wie se ouers in die dorp woon, sal afsonderlik behandel word en ouers moet asseblief motiveer waarom hulle die leerder in die koshuis wil plaas.

KOSHUISGELDE

Koshuisgelde vir elke koshuis per kwartaal word gedurende Oktober vir die volgende jaar vasgestel. Koshuisgelde is streng vooruitbetaalbaar per kwartaal. Slegs leerders wat verder as 5km van die skool woonagtig is en wat hul naaste geskikte skool bywoon, kan aansoek doen vir ‘n losiesbeurs, mits die ouers se totale inkomste binne die glyskaal val.